LAGAR/ REGLER

Produktinformationsdokument (PID)

Den 11 juli 2013 trädde den nya EU-förordning (EG) nr 1223/2009 -kosmetikförordningen i kraft för att stärka säkerheten för kosmetiska produkter.

För samtliga kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden ska det finnas produktinformationsdokument. Du som ansvarig personen har ansvar för att ett produktinformationsdokument (PID) upprättas för varje kosmetisk produkt innan den släpps ut på marknaden, se artikel 11 i förordning EU Regulation 1223/2009. Denna PID ska du också som ansvarig person hålla lätt tillgänglig för den behöriga myndigheten i det land du är etablerad. Med lätt tillgängligt menas att du vid begäran snabbt ska se till att myndigheten kan få ta del av och granska PID. 
Vilket/-a språk som PID ska skriven på anges i nationell lagstiftning. I Sverige är det Läkemedelsverket som är behörig myndighet, och enligt 3§ LVFS 2013:10 skall PID vara på svenska eller engelska när den hålls i Sverige. PID kan hållas i såväl elektronisk som annan form. 


PID är ett levande dokument som du ska uppdatera vid behov, till exempel om produktens innehåll justeras. PID ska finnas tillgängligt i tio år efter det att du släppte ut sista produktionspartiet (batchen) av den kosmetiska produkten på marknaden.